Kirab Tunjung Maya

Tinarbuka wiwaraning Surya/ pratandha wus ngancik gagating Rahina.// Sunaring sang Pratanggapati/ byar padhang anelahi jagat/ kacihna sorote nganti mapag/ wancine bedhug tengange.

Lumakuning Surya/ ambarengi klawan sumribiting Maruta kang hangles/ nyaput endahing sesawangan.// Endah/ asri lamun kadulu/pindha Hyang Kamaratih Sewu hangejawantah.// Ngambar Arum anganthi ponang Sekar pudhak/ mlathi/karonce ngambar mawangi//. Sinartan Gurit kidung Donga Pamuji mring yuwananing bumi Pertiwi/kang ing kahanan Iki uga/ katamaning pedhut/ amayungi.//

Sidheemm premanem/ datan ana kang samya nyabawa//Amung kapyarsa swaraning kidung pamuja/ nut runtut lakunira anganthi ponang Ringgit /kang ginurit/ minangka pangrakit /gegambaraning jalma kang remit.//

Katur Panjenengan ipun Bapa Larno minangka Manggalaning Sanggar Tunjung Biru katuran jumeneng supados anampi Ringgit minangka Kapurwakaning Adicara.

Kala-kala kang mapan Aneng wetan sumilak a tinulak a Balia menyang wetan… Kala-kala kang mapan Aneng kulon sumilak a tinulak a Balia menyang kulon… Kala-kala kang mapan Aneng lor sumilak a tinulak a Balia menyang lor… Kala-kala kang mapan Aneng kidul sumilak a tinulak a Balia menyang kidul… Kabeh tumiboa ing segara lor, kidul, wetan, kulon manut jantraning asal-usulira.

Karya: Aldy Pratama. Digunakan saat acara kirab pembukaan acara Pentas Ujian Sanggar Tari Tunjung Biru, Desa Slogohimo. Minggu, 2 Januari 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.