Cinta Kebijaksanaan

“Nggih, nuwun, para lenggah sedaya, nggih,” Pak Ngabdul nglekasi acara.

“Langsung mawon niki. Panjenengan sedaya pun aturi rawuh dhateng griya kula niki, saperlu paring donga panjurung anggen kawula badhe paring tetenger yoga kula kekalih,”

“Perlu kawuningan, bilih yoga kula menika lair ceprot langsung medal kalih. Jaler lan estri. Bobotipun kirang langkung patang kilonan.”

“Oh, nggih. Matur sembah nuwun panjenengan sedaya sampun kersa rawuh,”

“Adicara ing dalu menika inggih amung dados seksi. Sepindhah malih, panjenengan sedaya kawula aturi dados seksi. Ampun ngarep-arep enten suguhan roti,”

“Kanthi nyebat Asmanipun Gusti Kang Maha Welas Asih, saha Sineksenan Keris Kyai Kembangndongol lan para rawuh sedaya, lare jaler niki kula paringi tetenger Pheleino Wicaksana. Dene ingkang estri, Asmarawati Sophiana,”

“Kanthi pangajab, mugi-mugi benjang putra-putri kula niki saget dados lare ingkang Cinta Kebijaksanaan. Nuwun,”

Sumber: FILSAFAT JAWA DAN KEARIFAN LOKAL oleh Dr. Purwadi, M.Hum. Halaman 8. Filenya bisa didownload di sini.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.