PURWA WEKASANING PAGELARAN

PURWA WEKASANING PAGELARAN
Dening: Heri Adhi Nugraha

ungeling gendhing patalon
murwakani ringgit purwa wengi iki
gawe renggep regenging swasana
gendhing iku
sung pitutur
laku jantraning manungsa

rum gandane
sekar tri tunggal jaya sampurna
kukusing dupa nuduhake
yekti ana
manunggaling kawula Gusti

ana pojok panggung
mung pepayung tendha telas karung
keprungu lirih
bakul kacang nggunung
anggone meling
tanpa melung-melung

wuk,
kuncaraning uripmu
bisa ginayuh
amung srana sih wilasaning Gusti
den kucurake
watese tanpa wilangan

pait getire pareanom
dadia pamecut
anggonmu ngulir budi
murih kasembadan sedyamu

kae lho,
sri kuncara katon ngegla

aja gampang kapilut
gebyaring kadonyan
nganti sandya kala
ngiring ilange sukma

kae wuk,
ki dhalang wus munggah panggung
gliyak-gliyak kang mirsani padha nyedhak

ayak-ayak
nguyak geter patering atiku

aku njaluk pangapura ya, wuk
akeh panjalukmu kang isih gothang

kae aku wus dipapag
panjak kendhang ngajak sampak

aku pamit,
nggayuh pepadhang
ing geber kelir kang sejati

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.