Online Basa Jawi

Ing jaman samangke, kathah sanget samubarang ingkang kedah katindakaken mawi online. Boten namung babagan komputer kemawon. Ananging, sedaya perangan gesang┬ásampun sami ngginakaken metode online. Continue reading “Online Basa Jawi”