Dunia Online Tak Kenal Tanggalan

Sebuah kekhawatiran tiba-tiba muncul dari suatu hal yang mungkin tak banyak digubris oleh rekan-rekan kerja saya sebelumnya. Tepatnya, tentang ancaman penjatuhan (kembali) nama baik via media online.

Hari ini ada tonggak sejarah baru tertancap di lingkungan kerjaku. Pencerahan dari Sang Maha Kuasa muncul begitu saja tanpa kami memintanya. Sebuah kekhawatiran tiba-tiba muncul dari suatu hal yang mungkin tak banyak digubris oleh rekan-rekan kerja saya sebelumnya. Tepatnya, tentang ancaman penjatuhan (kembali) nama baik via media online.

Media online yang dulu dianggap dewa penolong dalam penyaluran segala macam informasi, kini berbalik menjadi hal yang ditakuti. Ada suatu pola pemanfaatan media sebagai ajang penjatuhan nama baik. Tak tahu siapa yang paling diuntungkan, yang jelas, ada suatu keuntungan yang didapat sesaat setelah menulis berita secara online.

Berawal dari kejadian kriminal yang kebetulan menyangkut nama institusi kami, akhirnya muncullah beberapa berita yang hingga kini kami nilai mencoreng nama baik. Berita yang semestinya sudah kadaluwarsa, muncul kembali begitu saja. Dan dapat kami pastikan akan meracuni siapa saja.

Kalau begini aturannya, menulis berita tak perlu pakai tanggalan lagi. Berita lama yang menyakitkan tetap bisa meracuni siapa saja, kapan saja, dan di mana saja.

Wati Salon #3

WATI MLAYU NUTUTI KANCA-KANCANE. CAH TELU MAU WIS MLAKU DHISIK. WIS MEH TEKAN NGAREP GERBANG SEKOLAHAN.

ANI
(Mandheg. Noleh mburi)
Ngosik, ta cah. Alon-alon. Wati wis neng mburi kae lho!

ANDI
Halah, wis ben. Tinggal wae! Ngko nek wayahe tekan kene lak ya tekan. (Sedhakep. Sirahe ndhangak. Tetep mlaku)
ANI
Andi ki ra setia kawan!

BUDI
Ngapa ta, kok dha rame?

ANI
Awas kowe, Ndi! Ra tak tiruni PR!

ANDI
Ya aja ngono ta, An. Plis.

ANI
Pokoke!

BUDI
Bocah nek lucu ya ngene iki.

ANI
Kowe ya ra tak tiruni len, Bud!

ANDI
Kapok kowe, Bud!

BUDI
Heh! Ngerti sekolahane wae urung, lho! Kok wis arep tirunan PR!

ANI & ANDI
Oh, iya, ya! Kamu pintar, Bud! (Cah loro njongkongne pundhake Budi)

BUDI
Hmm…

WATI TEKA. MENGGEH-MENGGEH. BAR MLAYU.

WATI
(Isih menggeh-menggeh)
Haduh. Sepurane ya, cah. Aku rada suwi. Mau ngenteni sangu.
(Ngusapi bathuke sing oda enek kringete)

ANI
Oke, Ani. Never mind. Ayo gek mlebu gerbang sekolah. (Ngepuk-puk pundhake Wati. Noleh neng kancane lanang loro mau)
Ayo, cah!

CAH PAPAT TERUS JEJER ANA NGAREP GERBANG. GANDHENGAN. SIAP-SIAP AREP MLUMPAT MLEBU SEKOLAHAN.

WATI, ANI, ANDI, & BUDI
Ayo! Satuuu, duaaa…

DURUNG NGANTI ETUNGAN TIGA, SAKA LANGIT KRUNGU SUARA GEMBLEGER.

PAK WIRA
Tigaaa!!!

BOCAH PAPAT PANDENG-PANDENGAN. TERUS ODA SIDA MLUMPAT. MUNG MLANGKAH MAK THUKLIK. BAR KUWI MLAYU KEWEDEN. MERGA KRUNGU SUARA SING GEMBLEGER MAU.

Wati Salon #1

Wati Salon #2

Wati Salon #3

Wati Salon #4 (Habis)

Wati Salon #2

BU SRI
Sing tenang, Ndhuk. Wis tak cepakne.

WATI
Ya, Bu. Aku percaya Ibu wis nyiapne sangu. Ndi, Bu? (Tangane ngathung)

BU SRI
Nyoh, Ndhuk. (Mak teplok. Dhuwit sewu wis neng tangane Wati)
Sing limang atus ditabung ya, Ndhuk ya!

WATI
Yaelah, Mah. Cuma segini?! (Nyengir)

BU SRI
Cah SD kuwi dhuwit sak mono wis akeh. Wong ya neng ngetas wis enek panganan.

WATI
Lha ngko nek aku pengin apa-apa piye, Bu?

BU SRI
Ya diempet dhisik ta, Ndhuk, Ndhuk.

WATI
Ngung, ngung, ngung… (Nggedumel ora cetha)

BU SRI
Eh, Ndhuk. Tak rungok-rungokne ket mau kok ora basa karo ibu?

WATI
Injih, Bu. Matur sembah nuwun dene kawula sampun dipunparingi sangu kangge jajan.

BU SRI
Nah, pinter. Putrane sinten?

WATI
Putranipun Bu Sri.

BU SRI
Biyuh, biyuh. Ayune neh. Iki tambahane sangu, (Milih dhuwit neng dompet. Nggoleki dhuwit ewon sing wis kepleh. Elik. Uthek rada suwi)

KRUNGU OMONG-OMONGANE WATI LAN IBUNE, PAK WIRA NGUPING. TAMBAH NESU NALIKA KRUNGU SEMAURE WATI SING KERI DHEWE. MOSOK ORA DIAKONI DADI BAPAK. PIYAMBAKE MANDHEG OLEHE NYEMIR SEPATUNE WATI. BANJUR NOLEH. SEPATU DIGUWAK METU. MAK SEMPRUNG NYEDHAKI BU SRI.

PAK WIRA
(Plak! Namplek tangane Bu Sri sing ngelungne sangu tambahan. Terus Bu Sri digeret nyang pawon)

O, dadi kaya ngono olehmu ngajari Wati basa?! Iya?! (Lirih ning getem-getem)

Kowe pengin, anakmu gelem basa mung yen entuk dhuwit?! Iya?!

Pikiren, Sri! Pikiren! (Karo nduding pilingane dhewe)

BU SRI
Ya sepurane wae ya, Pak. Aku kleru. (Ndhingkluk)

PAK WIRA
Ora papa. Wis kana. Tak atasane.

BU SRI BALI NEMONI WATI. YEN WIS NGENE IKI, APALANE PAK WIRA AREP NERUSNE SANDIWARANE. PARING TULADHA MRING PUTRINE.

BU SRI
Ndhuk, sangune ora sida tak tambahi, ya.

WATI
Yuh, emoh, emoh. Bue nakal. Jahat. Aku nangis arepan. Satuuu, duaaa… (Sikile gejrug-gejrug)

DURUNG NGANTI ETUNGAN TIGA, PAK WIRA METU SAKA PAWON.

PAK WIRA
Tiga! (Malang kerik)
Ndang nangisa! Ndang!

WATI
Boten, Pak. (Wedi)

PAK WIRA
Bocah aleman!
Kana gek budhal! Jare arep sekolah kok mung gembyeng wae!
(Mlaku nyang pawon. Mbuh njipuk apa)

WATI
Ayo, Bu! Terne! (Mewek. Nggandhuli tangane ibune)

BU SRI
Budhal dhewe ta, Ndhuk. Wong sekolahane mung kulon omah ngono kok. Kae lho wis dienteni kanca-kancamu. (Nduding neng njaba)

BUDI, ANI, & ANDI
Watiii! Ayo mangkat! (Nadane munggah midhun)

WATI
(Noleh kancane) Yuh, emoh!

PAK WIRA
(Metu saka pawon. Nggawa godok)
Urung sida budhal?!

WATI
(Kaget. Mak jranthal mlayu metu) Kula bidhal riyin. Dadah…

BU SRI GEDHEG-GEDHEG KARO MESEM. PAK WIRA NYUMET UDUT, JARE BEN TENANG.

(Bersambung)

Wati Salon #1

Wati Salon #2

Wati Salon #3

Wati Salon #4 (Habis)

Wati Salon #1

ESUK UTHUK-UTHUK. KIRA-KIRA JAM SETENGAH NEM. PAK WIRA BAR SIRAM. BU SRI NYEPAKNE SARAPAN.

BU SRI
Iki lho, Pak! Segane goreng wis mateng.

PAK WIRA
Ya. Ngko sik. Tak salin sisan.

BU SRI
(Lungguh. Serbete dikalungne pundhak. Terus sangga uwang)
Hhh… Tau-taune ya ora ngaggo acara salin siliminthi barang. Hengh!

PAK WIRA
(Metu saka kamar. Nyambi nglebokne benik sing ngisor dhewe)
Ngapa, ta ngapa? Kok gembreneng dhewe?

BU SRI
Odak. Wis ndang gek didhahar. Selak anyep, ora enak.

PAK WIRA
Wah, sega goreng ta iki?

BU SRI
Udu! Bubur ayam!

PAK WIRA
Bubur ayam ya nganggo duduh. Wong iki garing.

BU SRI
Injih, Pak. Sampun mangertos. Sumangga dipunrahapi saksekecanipun… (Jempole di aturne)

PAK WIRA
Injih, Bu Sri. Maturnuwun. (Karo ndhingkluk)

PAK WIRA TERUS DHAHAR. URUNG NGASI RAMPUNG, ANAKE WEDOK GEMBYENG.

WATI
(Mlayu nyedhak bapakane. Nudohne tase cangklong. Rupane biru)
Pak! Tas anyar kok wis suwek, ta?

BU SRI
Hayo, Wati. Mriki, mriki. Bapake jik dhahar.

PAK WIRA
Kana, Ndhuk. Ben dianokne Bue, ya.

BU SRI
Iki jenenge ora suwek, Ndhuk Cah Ayu. Ngene iki gur urung mbok lerekne.

WATI ORA NGGAGAS IBUNE. MALAH IBUT NATA SETUTE. ENEK BOLONGAN WADHAH SETUT SING DURUNG DILIWATI.

ESUK IKI WATI MLEBU SEKOLAH SD SING SEPISANAN. MULANE KABEH SARWA ANYAR. DADI MBINGUNGNE.

WATI
Bu, topiku wis pas, ya?

BU SRI
Uwis. Iki ndang dinggo tase. (Karo nyangklongne tas neng pundhake Wati)

WATI
Bu, Bue. Tak bisiki. (Ngawe ibune. Diaturi nyedhek dheke)

BU SRI
Apa?

WATI
(Lirih)
Mosok kanthonganku apik. Enek gambare barang. Ning ra enek isine? Aku khawatir, Bu. 😀

Wati Salon #1

Wati Salon #2

Wati Salon #3

Wati Salon #4 (Habis)